Hämta fler

Från frö till färg


Under rubriken ”Från frö till färg” har vi på Capellagården under 2020 utökat vårt hållbarhetsarbete och vår kunskap kring färgväxter.

Projektet har haft till syfte att skapa en färgväxtträdgård och dokumentera alla steg från sådd och utvinning av pigment till färgning och tryckning med dessa. Genom dokumentation och praktisk tillämpning har vi utforskat växternas varierande möjligheter och tillämpat olika metoder för att framställa pigment för färgning på naturfibrer. Genom förändring av pH värde och olika fermenterings- och betningsmetoder har vi undersökt varje enskild växts färgrymd och även erfarit hur växtcykeln påverkar färgerna. Vi har skapat ett textilt färgbibliotek med 140 olika kulörer från Capellagården med omnejd. Både blommor, grönsaker, träd och ogräs finns med i färgpaletten.
Den pedagogiska färgträdgården har varit tillgänglig för både de studerande och besökare på Capellagården under våren, sommaren och hösten 2020. De studerande har haft tillgång att arbeta utifrån den både i undervisningen och i egna projekt. Vilket har synliggjort de möjligheter som existerar i naturen och närmiljön. Tillgängligheten har varit av stor vikt för att fördjupa kunskapen om naturliga färgnings- och tryckmetoder. Genom ökad medvetenhet har förståelsen vuxit för hur pigment kan påverka både människa och miljö. Projektets genomförande har baserats på dialog och användandet av pigmenten i praktiken. Den händelsekejda som började med att sätta ett frö i jorden, skola om plantan, sköta om och skörda och sedan utvinna pigment, för att tillslut färga textilier har skapat mervärden i upplevelsen av samexistens med naturen. Det har också uppstått nya kunskapsbryggor mellan de textila råmaterialen, trädgården och deltagarna. I sin tur har detta också ökat respekten för den långsamma processen och mängden arbete som investerats i den färdiga textilien. På Capellagården är vi mycket stolta över att kunna erbjuda de studerande denna praktiska och sinnliga upplevelsen av att lukta på, se och skapa färg! 

Projektet kommer att leva vidare även nästa år tillsammans med de studerande från textil- och trädgårdsutbildningarna på Capellagården. Arbetet med färgträdgården kommer ligga till grund för de praktiska färgningskurser som kommer att hållas under året. Som bonus får även de många besökare som kommer till platsen ta del av den pedagogiska färgträdgården.

Linda Zetterman har initiera och drivit projektet och parallellt utforskat samtliga färgväxter som odlats och växer vilt på platsen i sin konstnärliga praktik. Detta har dokumenterats i text och bild i ”En färgares anteckningar” som ligger till grund till den katalog som kommer att ges ut i januari 2021. Den innehåller både praktisk tillämpning, recept och textila färgprover med kulörer från trädgården. Katalogen är ett samarbete med Johan Ekelund som står för tryckoriginal. Marina Kawata har assisterat under projektets färgningsdel och står för översättningen till japanska.

”En färgares anteckningar” trycks i limiterad numrerad upplaga om 200 exemplar och går att förboka redan nu, för leverans i februari. Katalogen kommer att vara (finnas) på svenska, engelska och japanska. 

Skicka ett mail till linda.zetterman@capellagarden för att boka. Priset är 300 kronor exklusive porto.


”Från frö till färg” Har genomförts med projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
 

Publicerad: 2020-11-02 15:27