Capellagårdens pedagogiska modell

Capellagården – skola för gestaltande arbete. Det har gått 60 år sedan makarna Carl och Siv Malmsten till sist hittade platsen som hade alla inslag deras skola behövde. En gammal bondgård i den öländska byn Vickleby där de kunde starta sin efterlängtade hantverksskola Capellagården.

Då liksom nu sattes stor vikt vid handens arbete, verkstadens flit, trädgårdens rogivande miljö, köket och dess grönsaksodlingar, boende tillsammans med andra, samverkan och arbetsgemenskap. I denna anda har Capellagården kommit att bli ett begrepp och en mötesplats för hantverks- och kulturintresserade människor från hela världen.

”Handen – vårt ytterst fint konstruerade instrument…” /Carl Malmsten
Vi ser handen som verktyget för en intellektuell och reflekterande process.

Gemensamt för Capellagårdens utbildningar är att det pedagogiska arbetet bygger på ett material – trä, keramik, textil och växt-/odlingsmaterial. Skolans mål är att ”ge kunskap och utbyta erfarenheter om materialets inneboende egenskaper.”  Detta innebär både att föra vidare ett traditionellt sätt att arbeta med materialet samtidigt som den studerande utvecklar sin egna väg.

Det är också ett reflekterande förhållningssätt – att förstå processen, och den erfarenhetsmässiga och konstnärliga aspekten. Skolans lärare har i de flesta fall parallellt ett professionellt yrke inom hantverk, konst eller formgivning Skolan erbjuder också ett antal gästlärare som berikar och breddar ämnet.

Hantverket innebär en hel del tid för praktiskt arbete och en förståelse för hur viktig en repetitiv träning är för den egna utvecklingen. Förutom det praktiska arbetet finns en kontinuerlig diskussion om hantverkets/ konsthantverkets roll i dagens samhälle – kvalitet, funktionella, konstnärliga och estetiska aspekter.

”Att ställa hand och ande i skapande samverkan; att låta arbetet bäras av förtrolig samverkan mellan mästare och lärlingar, mellan skola och bygd..” /Carl Malmsten

 


 

Platsen & gemenskapen är två nyckelord för Capellagården. Den kringbyggda gården är en unik miljö som ger förutsättningar för gemenskap och samvaro. Gestaltningen av denna ska präglas av Malmstens ursprungliga idé.

Platsen Capellagården är en del av byn Vickleby på södra Öland. Skolan är en gammal genuin bondgård, och dess arkitektur och byggnadskonstruktion har en speciell karaktär. Det är en så kallad ”kringbyggd gård”, och verkstäderna är före detta lador för gårdens djur och sädesmagasin.  Denna småskalighet inbjuder till viktig gemenskap och tillhörighet.

Skolan ligger geografiskt i ett av UNESCOs världsarv – Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap. Det innebär att vi har, förutom ett ansvar för vår gemensamma miljö, en speciell förmån att vistas och arbeta i en unik historisk och levande plats.

På Capellagården hjälper vi varandra, på avdelningen, mellan avdelningarna och i boendet. Som studerande är du med och skapar denna arbetsgemenskap, t.ex. att arrangera utställningar, tillverka objekt till boendena, delta i restaurering på skolans fixardagar och värnar om gemenskapen.

Som studerande har du ett stort ansvar för din egen utbildning och för hur du utformar ditt arbete. Skolan erbjuder hög lärartäthet och en ständigt pågående dialog. Lärande sker i stor utsträckning genom görande och handledning.

Studierna under det första året är främst schemalagda kurser och redovisningar, både i teori och praktiskt arbete. Varje huvudutbildning har ett eget schema, men det finns även tvärfackliga inslag och kurser. Studierna under påbyggnadsåret/åren är upplagt med mera personliga projekt. Du har ett större ansvar och kan även planera in praktikperioder.

”Låt människorna alltifrån tidig ålder snickra, väva, måla, knåda i lera, bygga, musicera, spela teater, inreda ungdomsgårdar och slöjda möbler till sin skola och till eget hem, släpp loss hela kopplet av bundna andar, som vill ut och skapa det som gläder själen och som är vackert, nyttigt, färgrikt, enkelt, torftigt, praktiskt – efter vars och ens näbb och fason.” /Carl Malmsten

En av grundaren Carl Malmstens, viktigaste pedagogiska tankar med Capellagården var att varje studerande skall – förutom att förvärva kunskaper i olika hantverk – också tillåtas att ”växa som en människa”. Detta är fortfarande idag en viktig del av arbetet på Capellagården. Förutom att arbeta i verkstaden, ska varje individ, ges tid och möjlighet till personlig utveckling. Som studerade ska du tillåtas att testa, göra om, ändra och utvärdera – att reflektera över processen – och därmed utvecklas som person och utövare av ett hantverk.

 


Vad hände sen?

Här berättar tidigare studerande på Capellagårdens utbildningar om vad som hände sen och tankar om tiden på Capella. Läs mer >

 


Studietillhörighet

Myndigheten för Yrkeshögskolan är tillsynsmyndighet för Capellagårdens utbildningar. Utbildningar Trädgård, Möbel, Textil och Keramik klassificeras som Konst och Kulturutbildningar.

www.myh.se
www.konstkulturutbildning.se

Studiestöd

Som studerande vid Capellagården och svensk medborgare är du berättigad till statligt studiestöd via CSN. Du kan även söka merkostnadslån från CSN för terminsavgiften. Om du är osäker på hur många terminers studiestöd du har förbrukat skall du kontakta CSN för besked. Studiestödet är uppdelat i olika kvoter för gymnasiala och eftergymnasiala studier.

Textil 1 – gymnasiala studier
Textil 2 – eftergymnasiala studier
Möbel 1 – gymnasiala studier
Möbel 2-3 – eftergymnasiala studier
Keramik 1 – gymnasiala studier
Keramik 2 – eftergymnasiala studier
Trädgård – eftergymnasiala studier
Byggnadsvård – gymnasiala studier
(Huvudman Ölands Folkhögskola)

www.csn.se

Stipendier

För annan finansiering av studierna finns möjligheten att söka stipendier och fondmedel från din hemkommun och från nationella bidrags- och stipendiefonder. För studerande på Capellagården finns möjlighet att söka stipendium från exempelvis Stiftelsen Siv och Carl Malmstens minne.

www.studier.se
carlmalmsten.se

Försäkring

I och med att du antas till någon av skolans utbildningar blir du olycksfallsförsäkrad. Försäkringen gäller under terminstid, all tid på dygnet och även under färd till eller från skolan. Försäkringen gäller alla studerande på Capellagården. Den gäller ej besökare. Om du bor på skolan rekommenderar vi att du tecknar en hemförsäkring.