På utbildningen i Keramik

kan du, beroende på förkunskaper,

 • söka till Keramik 1 eller Keramik 2.
 • får du personlig handledning i en grupp om högst 18 studerande.
 • har du tillgång till lokaler och utrustning, även på kvällstid och helger.
 • har du en egen arbetsplats med drejskiva, arbetsbänk och förvaringshyllor.
 • har du tillgång till anpassade verkstadslokaler med samlingsrum, glasyrberedningsrum med specialutrustning och ett rum med el- och gasugnar. Vi har även en utebrännplats under tak med vedugnar.

Keramik 1

Första året består till stora delar av grundläggande tekniska och teoretiska kurser med syfte att ge den studerande de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta självständigt med olika uttryck. Utbildningen innehåller även kortare perioder med projektarbeten, vilket ställer krav på självständighet och motivation. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet eller studier vid högskola.

Den välutrustade verkstaden och en bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det keramiska fältet.

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 9
Utbildningsledare: August Sörenson
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning (MYH)


Kurser
Bild och form, 5v
Gemenskap och samverkan, 1v
Keramisk formgivning 1, 8v
Keramiskt hantverk 1, 25v
Konstorientering, 1v


Utbildningens mål
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om,

 • keramisk praktik, teori och historia på en grundläggande nivå
 • teoribildning kring begreppen formgivning och design på en grundläggande nivå
 • miljöfaktorers och ekonomiska faktorers roll i hantverksprocess och produktion
 • hur leran och det keramiska materialet påverkar form och uttryck på en grundläggande nivå
 • hur olika tillverknings- och bränningstekniker påverkar form och uttryck
 • hur olika kontexter kan påverka form och yta

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att,

 • konstnärligt gestalta med lera som utgångsmaterial, syftande till en utveckling av ett personligt, hantverksmässigt och konstnärligt uttryck
 • använda och underhålla keramisk utrustning


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att,

 • kritiskt förhålla sig till sin egen gestaltning och utbudet på en öppen marknad
 • på en grundläggande nivå behärska hantverksprocessen inom keramik samt kan beakta
 • miljömässiga och tekniska förhållanden

Keramik 2

Påbyggnadsåret består till stora delar av projektarbeten med personligt utförd planering och individuell handledning. Undervisningens karaktär ställer stora krav på självständighet och motivation, då den studerande är fri i sitt val av projekt, och arbetet i verkstaden utgår ifrån personligt engagemang och intresse. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet som keramiker eller för vidare studier på högskola. Utbildningen erbjuder stor frihet i valet av fördjupningsprojekt.

Den välutrustade verkstaden samt bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det keramiska fältet.


Kurser
Bild och form 5v
Enskilt projektarbete 13v
Gemenskap och samverkan 1v
Keramikens historia 1v
Keramiskt hantverk och formgivning 19v
Konstorientering 1v


Utbildningens mål
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om

 • den keramiska hantverksprocessen på ett djupgående plan
 • sambandet mellan keramiska material, arbetsprocesser och miljö
 • keramikens roll i samhällsutvecklingen i ett bredare perspektiv

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • hantera den keramiska processen på ett djupgående tekniskt plan
 • behärska den keramiska arbetsprocessen från idé till färdigt objekt
 • förebygga arbetsskador utifrån skydds- och miljösynpunkter

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • utöva yrket och/eller fortsätta studera inom keramiskt arbete och formgivning i ett nationellt/internationellt perspektiv
 • förena produktgestaltning och det egna konstnärliga uttrycket i en självständig arbetsprocess

Om Bild och Form

Capellagårdens utbildningar har konstnärlig inriktning med schemalagd tid för teckning och målning under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar, där hänsyn tas till individuella förutsättningar. Målning/teckning är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret.

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande. Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.

Två skulpturveckor utöver kursen i målning/teckning ingår för de studerande i keramikutbildningen.

Övrig information

Språk
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma då kursansvarig anser det nödvändigt.

Terminsdatum
Hösterminen: 2022-08-22 till 2022-12-23 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2023-01-09 till 2023-06-09 (22 veckor, heltid)

Terminsavgift
HT- 10 500 kr VT- 10 500 kr

När du blivit antagen och betalat terminsavgiften är du garanterad en studieplats.

Terminsavgifterna betalas i förskott till Stiftelsen Capellagården, Bg: 5975-7559. Betalningen är bindande, terminsavgiften återbetalas ej vid återbud.

Materialkostnader
Materialkostnaden för arbeten under lektionstid betalar skolan normalt vilket innebär att den färdiga produkten tillfaller skolan. Den studerande har dock möjlighet att köpa ut sitt arbete till materialpris. Kurslitteratur och material för arbeten som utförs på fritiden betalar du som studerande.

Kontakt
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta lärarna på avdelningen,
keramik@capellagarden.se
070-3613251
Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

Varmt välkommen med din ansökan!

Bodil Anjar, Rektor
August Sörenson, Utbildningsledare

 


 

Ansökan utbildningar >