Hämta fler

 

 

Möbel
 

Utbildningen utgår från dina personliga förutsättningar och mål samt den svenska möbel-och hantverkstraditionen. Från denna grund vidareutvecklar vi och anpassar konstruktion, funktion och material till de krav som dagens samhälle ställer. Det avslutande påbyggnadsåret är projektrelaterat och starkt ämnesfördjupande. Utbildningen avslutas med dokumentation och redovisning inför en extern opponentgrupp. Efter avslutad utbildning är du väl förberedd att gå ut i yrkeslivet som möbelhantverkare och har också en god grund för vidare studier inom formgivning och produktutveckling. 
 

På utbildningen i Möbel 

kan du, beroende på förkunskaper,

 • söka antingen till Möbel 1 eller Möbel 2
 • får du en personlig handledning i en grupp om högst 18 studerande.
 • är ca 80 procent av tiden verkstadsförlagd.
 • har du tillgång till anpassade verkstadslokaler med egen arbetsplats, maskinrum, ytbehandlingsrum och ritrum
 • har du som studerande tillgång till Carl Malmstens ritningsarkiv på Capellagården.
 • har du som studerande möjlighet till internationellt utbyte med Redwood College i USA och Toyama Universitet i Japan.

 

Möbel 1, ett år

Utbildningen är under första året inriktad på en hantverksmässig tillverkning av möbler. Du lär dig att använda förekommande handverktyg och arbetar med grundläggande konstruktioner och sammansättningar. Du formger produkter med ett personligt uttryck. 

Du får också insikter kring bl a:

 • Skiss- och ritteknik
 • Modell- och prototyptillverkning
 • Träslagens struktur och egenskaper
 • Olika typer av ytbehandling
 • Möbelhistoria
   

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 30 lärarledda.
Antal studerande: 6
Utbildningsledare: Mathias Nilo
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning

Kurser:

Möbelhantverk 1, 29v
Möbelformgivning 1, 4v
Bild och form, 5v
Konstorientering, 1v
Gemenskap och samverkan, 1v

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om:

 • möbelsnickeriets praktik, teori och historia på grundläggande nivå
 • hantverksprocessen ur miljö-, ergonomi- och produktionstekniskt perspektiv
 • möbelns fysiska uppbyggnad och dess relation till rummet
 • produktionskostnader samt tidsåtgång för möbel/inredningsprodukter och grundläggande villkor för eget företagande

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • på grundläggande nivå använda och underhålla avancerad teknisk utrustning
 • behärska formgivningsprocessen, från idé och skiss, via modellbygge och prototyp, till färdig ritning
 • konstruera och färdigställa möbler i olika tekniker

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • på en grundläggande nivå behärska hantverksprocessen inom möbelsnickeri och konstsnickeri
 • ha påbörjat utvecklingen av ett personligt uttryck i sitt möbelhantverk
 • förhålla sig kritiskt/analyserande gentemot det egna skapandet och tendenser i tiden
 • planera, beräkna, genomföra och färdigställa enklare möbelprojekt

   

Möbel 2, två år

Målet är att vidareutveckla din känsla för möblers fysiska uppbyggnad och estetiska värden samt att ställa dessa i relation till skilda rumsliga miljöer. Första påbyggnadsåret präglas av ett kvalificerat möbelsnickeri med övningar i projektering, skissarbete, modell- och prototypbygge samt rit- och presentationsteknik. Bild och form ges en starkare individuell prägel. Du får också en inblick i historisk och nutida möbelkonst.

Det första påbyggnadsåret planläggs med lärare, det andra påbyggnadsåret utgår från dina personliga mål. Andra påbyggnadsåret är starkt ämnesfördjupande och projektrelaterat. Projektåret dokumenteras och avslutas med redovisning inför en extern opponentgrupp.

Ämnesfördjupning kan innebära något av följande:

 • Praktik/studier vid något svenskt eller utländskt möbelföretag.
 • Fördjupade formgivningsstudier.
 • Produktuppdrag mot kund.
 • Tillverkning av gesällstycke.
 • Studier vid någon av våra samverkande utländska skolor i USA eller Japan.

 

Utbildningslängd: Två läsår (80 veckor)
Behörighetskrav: 1 års utbildning inom finsnickeri alternativt yrkeserfarenhet motsvarande detta samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 30 lärarledda.
Antal studerande: 6 studerande antas varje år, dvs 12 studerande totalt
Utbildningsledare: Mathias Nilo
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning

Kurser

Bild och Form, 5v
Eget projektarbete, 20v
Gemenskap och samverkan, 2v
Konstorientering, 1v
Möbelformgivning 2, 5v
Möbelformgivning 3, 4v
Möbelhantverk 2, 27v
Möbelhantverk 3, 16v

Utbildningens mål:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • sambandet mellan möbel- och inredningsproduktion och ekonomi samt ha kunskap om villkoren för eget företagande
 • möbelkonstruktion och träets inneboende egenskaper
 • formelement och formgivningens processer
   

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

på ett fördjupat plan behärska hantverksprocessen inom möbelsnickeri/konstsnickeri
kunna beakta miljömässiga, ergonomiska och tekniska förhållande
kunna hantera vanligt förekommande träbearbetningsmaskiner samt handverktyg

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • förena material, teknik och formgivning i ett eget konstnärligt uttryck
 • kunna ha ett kritiskt/analyserande förhållningssätt gentemot det egna skapandet och tendenser i tiden
 • professionellt arbeta inom yrkesområdet.


 

Om Bild och Form

Capellagårdens utbildningar har konstnärlig inriktning med schemalagd tid för teckning, målning och kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar, där hänsyn tas till individuella förutsättningar. Målning/teckning är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret.

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande. Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.


Övrig information

Språk
Utbildningens huvudspråk är svenska men utifrån sammansättning av studerande kan gemensamma moment ske på engelska.   

Terminsdatum
Hösterminen: 2022-08-22 till 2022-12-23 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2023-01-09 till 2023-06-09 (22 veckor, heltid)

Terminsavgift
HT- 10 500 kr VT- 10 500 kr

När du blivit antagen och betalat terminsavgiften är du garanterad en studieplats.

Terminsavgifterna betalas i förskott till Stiftelsen Capellagården, Bg: 5975-7559. Betalningen är bindande, terminsavgiften återbetalas ej vid återbud.

Materialkostnader
Materialkostnaden för arbeten under lektionstid betalar skolan normalt vilket innebär att den färdiga produkten tillfaller skolan. Den studerande har dock möjlighet att köpa ut sitt arbete till materialpris. Kurslitteratur och material för arbeten som utförs på fritiden betalar du som studerande.

För gesällarbeten på Möbel 2 gäller att den studerande bekostar allt material själv och därmed också behåller slutprodukten.

Kontakt
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta lärarna på möbelavdelningen,
mobel@capellagarden.se
070-3613214

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32


Varmt välkommen med din ansökan!

Bodil Anjar Rektor
Mathias Nilo Utbildningsledare