På utbildningen i Möbel kan du, beroende på förkunskaper,

 • söka antingen till Möbel 1 eller Möbel 2
 • får du en personlig handledning i en grupp om högst 19 studerande
 • är ca 80 procent av tiden verkstadsförlagd
 • har du tillgång till anpassade verkstadslokaler med egen arbetsplats, maskinrum, ytbehandlingsrum och ritrum
 • har du som studerande tillgång till Carl Malmstens ritningsarkiv på Capellagården
 • har du som studerande möjlighet till internationellt utbyte med Redwood College i USA och Toyama Universitet i Japan

Möbel 1, ett år

Utbildningen är under första året inriktad på en hantverksmässig tillverkning av möbler. Du lär dig att använda förekommande handverktyg och arbetar med grundläggande konstruktioner och sammansättningar. Du formger produkter med ett personligt uttryck.


Du får också insikter kring bl a,

 • Skiss- och ritteknik
 • Modell- och prototyptillverkning
 • Träslagens struktur och egenskaper
 • Olika typer av ytbehandling
 • Möbelhistoria

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 30 lärarledda.
Antal studerande: 6
Utbildningsledare: Mathias Nilo
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning


Kurser
Möbelhantverk 1, 29v
Möbelformgivning 1, 4v
Bild och form, 5v
Konstorientering, 1v
Gemenskap och samverkan, 1v


Utbildningens mål
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om,

 • möbelsnickeriets praktik, teori och historia på grundläggande nivå
 • hantverksprocessen ur miljö-, ergonomi- och produktionstekniskt perspektiv
 • möbelns fysiska uppbyggnad och dess relation till rummet
 • produktionskostnader samt tidsåtgång för möbel/inredningsprodukter och grundläggande villkor för eget företagande


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att,

 • på grundläggande nivå använda och underhålla avancerad teknisk utrustning
 • behärska formgivningsprocessen, från idé och skiss, via modellbygge och prototyp, till färdig ritning
 • konstruera och färdigställa möbler i olika tekniker


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att,

 • på en grundläggande nivå behärska hantverksprocessen inom möbelsnickeri och konstsnickeri
 • ha påbörjat utvecklingen av ett personligt uttryck i sitt möbelhantverk
 • förhålla sig kritiskt/analyserande gentemot det egna skapandet och tendenser i tiden
 • planera, beräkna, genomföra och färdigställa enklare möbelprojekt

Möbel 2, två år

Målet är att vidareutveckla din känsla för möblers fysiska uppbyggnad och estetiska värden samt att ställa dessa i relation till skilda rumsliga miljöer. Första påbyggnadsåret präglas av ett kvalificerat möbelsnickeri med övningar i projektering, skissarbete, modell- och prototypbygge samt rit- och presentationsteknik. Bild och form ges en starkare individuell prägel. Du får också en inblick i historisk och nutida möbelkonst.

Det första påbyggnadsåret planläggs med lärare, det andra påbyggnadsåret utgår från dina personliga mål. Andra påbyggnadsåret är starkt ämnesfördjupande och projektrelaterat. Projektåret dokumenteras och avslutas med redovisning inför en extern opponentgrupp.

Ämnesfördjupning kan innebära något av följande,

 • Praktik/studier vid något svenskt eller utländskt möbelföretag.
 • Fördjupade formgivningsstudier.
 • Produktuppdrag mot kund.
 • Tillverkning av gesällstycke.
 • Studier vid någon av våra samverkande utländska skolor i USA eller Japan.

Utbildningslängd: Två läsår (80 veckor)
Behörighetskrav: 1 års utbildning inom finsnickeri alternativt yrkeserfarenhet motsvarande detta samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 30 lärarledda.
Antal studerande: 6 studerande antas varje år, dvs 12 studerande totalt
Utbildningsledare: Mathias Nilo
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning


Kurser
Bild och Form, 5v
Eget projektarbete, 20v
Gemenskap och samverkan, 2v
Konstorientering, 1v
Möbelformgivning 2, 5v
Möbelformgivning 3, 4v
Möbelhantverk 2, 27v
Möbelhantverk 3, 16v


Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om,

 • sambandet mellan möbel- och inredningsproduktion och ekonomi samt ha kunskap om villkoren för eget företagande
 • möbelkonstruktion och träets inneboende egenskaper
 • formelement och formgivningens processer


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att,

 • på ett fördjupat plan behärska hantverksprocessen inom möbelsnickeri/konstsnickeri
 • kunna beakta miljömässiga, ergonomiska och tekniska förhållande
 • kunna hantera vanligt förekommande träbearbetningsmaskiner samt handverktyg


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att,

 • förena material, teknik och formgivning i ett eget konstnärligt uttryck
 • kunna ha ett kritiskt/analyserande förhållningssätt gentemot det egna skapandet och tendenser i tiden
 • professionellt arbeta inom yrkesområdet.

Om Bild och Form

Capellagårdens utbildningar har konstnärlig inriktning med schemalagd tid för teckning och målning under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar, där hänsyn tas till individuella förutsättningar. Målning/teckning är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret.

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande. Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.

Övrig information

Språk
Utbildningens huvudspråk är svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma då kursansvarig anser det nödvändigt eftersom vi ofta har internationella studerande i klasserna.

Terminsdatum
Hösterminen: 2024-08-19 till 2024-12-22 (18 veckor, heltid)

Vårterminen: 2024-01-06 till 2025-06-06 (22 veckor, heltid)

Studerandeavgift
HT- 15 500 kr VT- 15 500 kr

Studerandeavgiften är en avgift som delfinansierar en utbildningsplats. Avgiften täcker exempelvis kostnader för lärartid, verkstad och driftskostnader med mera.

Om du blir antagen är du garanterad din studieplats efter inbetalning av studerandeavgiften. Betalningen är bindande och återbetalas ej vid återbud.

Utbildningen är CSN berättigad och du kan söka merkostnadslån för studerandeavgiften. Läs mer under Studera på Capellagården.

Materialkostnader
Materialkostnaden för arbeten under lektionstid betalar skolan normalt vilket innebär att den färdiga produkten tillfaller skolan. Den studerande har dock möjlighet att köpa ut sitt arbete till materialpris. Materialkostnad för individuella arbeten och projekt faktureras.

För gesällarbeten på Möbel 2 gäller att den studerande bekostar allt material själv och därmed också behåller slutprodukten.

Lärare
Mathias Nilo, utbildningsledare
Kaj Jakobsen, lärare

Kontakt
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta lärarna på möbelavdelningen,
mobel@capellagarden.se

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

 

Varmt välkommen med din ansökan!