På utbildningen i Textil kan du, beroende på förkunskaper, söka till Textil 1 eller Textil 2.

Utbildningen erbjuder:

 • personlig handledning i en grupp om högst 18 studerande.
 • tillgång till egen arbetsplats.
 • tillgång till vävsal, färgkök, tryckbord och övriga relevanta redskap, även på kvällstid och helger.
 • Verkstadsförlagd undervisning större delen av tiden.

Textil 1

Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig framställning av textil, i första hand genom vävning, färgning, broderi, färg- och formlära.

Första året består till stora delar av grundläggande tekniska och teoretiska kurser med syfte att ge den studerande de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta självständigt med olika uttryck. Utbildningen innehåller även kortare perioder med projektarbeten, vilket ställer krav på självständighet och motivation. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet eller studier vid högskola.

Den välutrustade verkstaden samt en bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge eleven ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det textila fältet.

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 8
Utbildningsledare: Berit Grybäck
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning

Kurser:

Bild och form, 5v
Gemenskap och samverkan, 1v
Konstorientering, 1v
Textil formgivning 1, 7v
Textilt hantverk med inriktning vävning 1, 26v

Utbildningens mål:

Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om:

 • textila material, tekniker och hantverksprocesser på grundläggande nivå.
 • vävteori på grundläggande nivå.
 • formgivning, färgsättning, mönsterkomposition och textiltryck i förhållande till olika textila material och metoder på grundläggande nivå.
 • sambandet mellan textil produktion och ekonomiska faktorer.
 • miljöfrågor relaterade till textilt arbete, med perspektiv på den egna arbetsmiljön och omvärlden.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • väva på grundläggande nivå.
 • tillämpa färglära på grundläggande nivå.
 • använda olika skissmetoder och presentationstekniker inom arbetsområdet på en grundläggande nivå.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • kunna reflektera kring hantverk och formgivning i ett omvärldsperspektiv på en grundläggande nivå.
 • ha en medvetenhet om det egna konstnärliga uttrycket i arbetsprocess och gestaltning.

Textil 2

Påbyggnadsåret består till stora delar av projektarbeten med personligt utförd planering och individuell handledning. Undervisningens karaktär ställer stora krav på självständighet och motivation, då utbildningen erbjuder stor frihet och ansvar för den studerande i valet av fördjupningsprojekt. Arbetet i verkstaden utgår ifrån personlig kunskap, erfarenhet och engagemang. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet inom det textila området eller för vidare studier på högskola.

Den välutrustade verkstaden samt bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det textila fältet.

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: 1 års förberedande utbildning eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 8
Utbildningsledare: Berit Grybäck
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning

Kurser:

Bild och form, 5v
Enskilt projekt, 18v
Gemenskap och samverkan, 1v
Konstorientering, 1v
Textil formgivning 2, 5v
Textilt hantverk med inriktning vävning 2, 10v

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om:

 • den textila hantverksprocessen på ett djupgående plan.
 • miljörelaterade faktorers roll i en hantverksprocess och produktion.
 • ekonomiska faktorer kring produktion av textila objekt och grundläggande villkor för eget företagande.
 • planering, genomförande och analys av utställning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • på ett fördjupat plan behärska den textila hantverksprocessen.
 • arbeta experimentellt och personligt med linje, form, yta och mönster i textila material.
 • beakta miljömässiga, ergonomiska och ekonomiska förhållanden.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • behärska den textila arbetsprocessen från idé till färdigt objekt inom vävning, färgning, textiltryck, broderi.
 • utöva yrket och/eller fortsätta studera inom textilt arbete och formgivning i ett nationellt/internationellt perspektiv

Om Bild och Form

Capellagårdens utbildningar har konstnärlig inriktning med schemalagd tid för teckning och målning under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar, där hänsyn tas till individuella förutsättningar. Målning/teckning är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret.

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande. Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.

Övrig information

Språk
Utbildningens huvudspråk är svenska men utifrån sammansättning av studerande kan gemensamma moment ske på engelska.

Terminsdatum
Hösterminen: 2023-08-21 till 2023-12-22 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2024-01-08 till 2024-06-07 (22 veckor, heltid)

Terminsavgift
HT- 15 500 kr VT- 15 500 kr

När du blivit antagen och betalat terminsavgiften är du garanterad en studieplats. Utbildningen är CSN berättigad och du kan söka merkostnadslån för terminsavgiften. Läs mer under Studera på Capellagården. Terminsavgifterna betalas i förskott till Stiftelsen Capellagården, Bg: 5975-7559. Betalningen är bindande, terminsavgiften återbetalas ej vid återbud.

Materialkostnader
Materialkostnaden för schemalagda arbeten betalar skolan till största delen, vilket innebär att vissa arbeten, främst prover, tillfaller skolan och används som arkivmaterial. Materialkostnad för individuella arbeten och projekt faktureras.

Kontakt
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta lärarna på Textilavdelningen,
textil@capellagarden.se
070-3613209

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Camilla Pontén, Rektor
Berit Grybäck, Utbildningsledare

 


 

Ansökan utbildningar
Capellagården textil på instagram