På utbildningen i Textil kan du, beroende på förkunskaper,

 • söka till Textil 1 eller Textil 2.
 • får du en personlig handledning i en grupp om högst 16 studerande.
 • är ca 80% av tiden verkstadsförlagd.
 • får du en egen arbetsplats och tillgång till vävstolar och andra redskap.
 • får du tillgång till skolans färgkök och trycklokaler.

Textil 1

Utbildningen är inriktad på en hantverksmässig framställning av textil, i första hand genom vävning, färgning, broderi, färg- och formlära. Detta innebär att du tränas i att sätta en personlig prägel på dina arbeten genom att planera, skissa, beräkna och tillverka.

Första året består till stora delar av grundläggande tekniska och teoretiska kurser med syfte att ge den studerande de baskunskaper som behövs för att kunna arbeta självständigt med olika uttryck. Utbildningen innehåller även kortare perioder med projektarbeten, vilket ställer krav på självständighet och motivation. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet eller studier vid högskola.

Den välutrustade verkstaden samt en bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge eleven ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det textila fältet.

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 8
Utbildningsledare: Berit Grybäck
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning
Kurser:

Bild och form, 5v
Gemenskap och samverkan, 1v
Konstorientering, 1v
Textil formgivning 1, 7v
Textilt hantverk med inriktning vävning 1, 26v
Utbildningens mål:

Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om:

 • textila material, tekniker och hantverksprocesser på grundläggande nivå
 • vävteori på grundläggande nivå
 • formgivning, färgsättning, mönsterkomposition och textiltryck i förhållande till olika textila material och metoder på grundläggande nivå
 • sambandet mellan textil produktion och ekonomiska faktorer
 • miljöfrågor relaterade till textilt arbete, med perspektiv på den egna arbetsmiljön och ett omvärldsperspektiv

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • väva på grundläggande nivå
 • tillämpa färglära på grundläggande nivå
 • använda olika skissmetoder och presentationstekniker inom arbetsområdet på en
 • grundläggande nivå

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • kunna reflektera kring hantverk och formgivning i ett omvärldsperspektiv på en grundläggande nivå
 • ha en medvetenhet om det egna konstnärliga uttrycket i arbetsprocess och gestaltning

Textil 2

Påbyggnadsåret består till stora delar av projektarbeten med personligt utförd planering och individuell handledning. Undervisningens karaktär ställer stora krav på självständighet och motivation, då utbildningen erbjuder stor frihet i valet av fördjupningsprojekt. Arbetet i verkstaden utgår ifrån personlig kunskap, erfarenhet och engagemang. Studiesättet är medvetet valt för att ge träning inför en kvalificerad yrkesverksamhet inom det textila området eller för vidare studier på högskola..

Den välutrustade verkstaden samt bred handledarkompetens, möjliggör skapandet av såväl traditionella hantverksföremål som renodlade konstuttryck eller industriell formgivning. Utbildningen syftar till att ge den studerande ett medvetet förhållningssätt till sitt skapande samt en god teknisk och teoretisk grund inom det textila fältet.

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: 1 års förberedande utbildning eller motsvarande samt godkända arbetsprover.
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 8
Utbildningsledare: Berit Grybäck
Utbildningsform: Konst- och kulturutbildning

Kurser:

Bild och form, 5v
Enskilt projekt, 18v
Gemenskap och samverkan, 1v
Konstorientering, 1v
Textil formgivning 2, 5v
Textilt hantverk med inriktning vävning 2, 10v
Utbildningens mål
Efter utbildningen ska den studerande ha kunskaper om:

 • miljörelaterade faktorers roll i en hantverksprocess och produktion
 • ekonomiska faktorer/produktionskostnader för textila konst/konsthantverksprodukter och grundläggande villkor för eget företagande
 • planering, genomförande och analys av utställning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • skapa experimentellt och personligt med linje, form, yta och mönster i textila material
 • med ett konstnärligt förhållningssätt formge och färgsätta egna textila arbeten från idé till färdig produkt/objekt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • behärska den textila hantverksprocessen vid textiltryck, färgning och broderi
 • behärska vävningen teori och praktik
 • tillämpa färglära i egna kompositioner

Om Bild och Form

Capellagårdens utbildningar har konstnärlig inriktning med schemalagd tid för teckning, målning och kroki under kvalificerad konstnärlig ledning. Handens och ögats träning i verkstäderna kompletteras i bildateljén med färg-, form- och kompositionsövningar, där hänsyn tas till individuella förutsättningar. Målning/teckning är lagd i fyra veckolånga block fördelade över läsåret.

En allmän konsthistoria med betoning på västerländsk konst förmedlas som en separat kurs för alla förstaårsstuderande. Inför mässor och utställningar förekommer arbeten kring presentations- och utställningsteknik.

Övrig information

Språk
Utbildningens huvudspråk är svenska men utifrån sammansättning av studerande kan gemensamma moment ske på engelska.

Terminsdatum
Hösterminen: 2022-08-22 till 2022-12-23 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2023-01-09 till 2023-06-09 (22 veckor, heltid)

Terminsavgift
HT- 10 500 kr VT- 10 500 kr

När du blivit antagen och betalat terminsavgiften är du garanterad en studieplats.

Terminsavgifterna betalas i förskott till Stiftelsen Capellagården, Bg: 5975-7559. Betalningen är bindande, terminsavgiften återbetalas ej vid återbud.

Materialkostnader
Materialkostnaden för arbeten under lektionstid betalar skolan normalt vilket innebär att den färdiga produkten tillfaller skolan. Den studerande har dock möjlighet att köpa ut sitt arbete till materialpris. Kurslitteratur och material för arbeten som utförs på fritiden betalar du som studerande.

Kontakt
Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta lärarna på möbelavdelningen,
textil@capellagarden.se
070-3613209

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Bodil Anjar Rektor
Berit Grybäck Utbildningsledare

 


 

Ansökan utbildningar (webbformulär) >